Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energiminnesfonden.se fyller fem år

Publicerad tisdag, 03 januari 2012 Skriven av Svempa

Vilket "födelsedatum" man ska välja för att markera starten på vår verksamhet är lite godtyckligt. Man kan t ex ta datumet för vår konstituerande föreningsstämma, dagen då Skatteverket godkände föreningens registrering, datum för första inbetalningen av andelsbelopp till vår depå eller dagen då det första aktieköpet gjordes.

Nu är inte skillnaderna mellan dessa olika datum så väldigt stora, och jag väljer att ta det sista alternativet som ger oss den 2006-12-22 som start för föreningens verksamhet. Femårsdagen är alltså passerad för några veckor sedan, och vi kan ta en titt på vad vi åstadkommit fram till dagens datum.

Först vill jag då visa ett diagram över börsutvecklingen under dessa fem år, det återges nedan (diagrammet hämtat från omx-index.se).

OMX_2007-2011

Som synes är det bara två av dessa fem år som uppvisar en positiv indexutveckling. Totalt har börsindex backat 20% från början av 2007 till slutet av 2011. Under sådana villkor är det inte så lätt att få en bra utveckling av sina aktieinnehav, men omöjligt är det inte. Nedan visas en tabell som åskådliggör utvecklingen av Energiminnesfonden.se:s aktieportfölj.

 

År    Andelsbelopp        Resultat    Förvaltat kapital     Energiminnespriset
2007    284 000              29 102        313 102       
2008    404 000           -171 257        246 845                    15 000
2009    404 000            214 042        460 887
2010    450 000            145 126        717 013                     25 000
2011    534 000             -19 570        721 443                     60 000
2012                                                                                          30 000 ?
Summa resultat:        197 443    Summa utdelningar:    130 000

Andelsbeloppet är alltså det belopp som medlemmarna i föreningen ställt till förfogande genom att teckna andelar i föreningen, siffran i tabellen avser andelsbeloppets storlek vid årets slut. Även siffran för det förvaltade kapitalet avser ställningen vid respektive års slut. Resultatet är det rena förvaltningsresultatet och är givet exklusive utbetalningen av Energiminnespriset. Observera att beloppet för Energiminnespriset för 2012 endast är en uppskattning, det är föreningsstämman som fastställer hur stort belopp som ska avsättas.

Den observante läsaren ser att det förvaltade kapitalet för 2010 ökade kraftigt, betydligt mer än vad som kan motiveras av ökningen av andelsbeloppet samt årets resultat. Orsaken är att vi det året mottog en donation av onoterade aktier värderade till 90 000 kr. Liksom andelsbeloppet är donationsbeloppet ej utdelningsbart, det är endast förvaltningens resultat som kan utgöra underlag för utdelningen av Energiminnespriset.

Slutligen kan noteras att i det förvaltade kapitalet ingår 5 000 kr som finns på ett konto hos mikrolånorganisationen Kiva. Dessa pengar används för att ge mikrolån, vanligen 25 USD åt gången, till driftiga individer och grupper företrädesvis verksamma i något land i Afrika eller Asien.

Är då ett förvaltningsresultat på knappt 200 000 kr, sett över alla fem åren, bra eller dåligt? Först ska då konstateras att det kunde gått bättre - med en mer aktiv förvaltning kunde förlusten under katastrofåret 2008 ha undvikits eller i varje fall minimerats. Men givetvis kunde utfallet även blivit sämre, t ex under de goda åren 2009 och 2010, så totalt sett måste vi känna oss rätt nöjda.

Man brukar säga att det är bra att kunna få en avkastning av 10% på det satsade kapitalet, gör vi en kalkyl över avkastningen på det genomsnittliga andelsbeloppet hamnar vi på 9.5 % per år. Kan vi fortsätta på den nivån de närmaste fem åren kommer i varje fall jag själv att vara mycket belåten.

Så till att börja med gäller det nu att helst åstadkomma ett förvaltningsresultat för 2012 som uppgår till 50 000 - 60 000 kr eller gärna mer. Det kan bli nog så svårt...